söndag 24 mars 2013

Stadgar

Dessa stadgar är från 2006.
Smärre förändringar gjordes 2013 och de nya stadgarna kommer att läggas ut så fort de är tillgängliga.


Stadgar för Ramsöbergs Fastighetsägareförening 

Stadgar 
för 
Ramsöbergs Fastighetsägareförening 


§ 1 

Föreningen, vars firma är Ramsöbergs Fastighetsägareförening ek. för., har till ändamål att 
inom Ramsö östra tomtområde, tomter avstyckade från Ramsö 1:352 och 1:376 i Vaxholms 
stad och Stockholms län, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 

att ombesörja och bekosta underhåll av allmänna platser, båtbryggor, badplatser, 

brunnar, telefonkiosker mm, 

att handha uthyrning och fördelning av båtplatser, 

att tillvarataga fastighetsägarnas intressen i övrigt samt 

att i frågor av intresse för hela Ramsö ö samarbeta med Ramsö Fastighetsägareförening. 

§ 2 

Varje ägare av fastighet inom tomtområdet äger rätt att ingå såsom medlem i föreningen. 
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt undergräver föreningens verksamhet 
kan uteslutas ur föreningen. 

Uteslutning sker genom beslut av föreningsstämma genom stämmobeslut med två tredjedels 
majoritet efter förslag av styrelsen och kan fattas tidigast sex månader efter det att berörd 
medlem erhållit skriftlig varning av styrelsen 

§ 3 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

§ 4 

Medlem deltar i föreningen med en insats för varje av honom ägd fastighet inom 
tomtområdet. Insatsen är tjugofem (25) kronor och erlägges vid inträdet i föreningen. 

1 (4)

Antagna vid årsstämmorna 2005 och 2006 

Stadgar för Ramsöbergs Fastighetsägareförening 

§ 5 


För varje kalenderår ska medlem erlägga en årsavgift för varje insats. Medlem är dessutom 
skyldig att erlägga sin del, beräknad efter det antal insatser, varmed medlemmen deltar i 
föreningen, i de gemensamma årliga kostnader, som kan uppstå vid genomförandet av 
föreningens ändamål. Avgifterna, vilka fastställes vid föreningsstämma för det löpande 
kalenderåret och, såvida stämman ej annorlunda beslutar, ska erläggas senast under loppet 
av närmast efter stämman följande kalendermånad, får ej överstiga ett årligt belopp av 1000:- 
kronor per fastighet. 
Efter beslut av föreningsstämma kan särskild uttaxering ske. 

§ 6 

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter vilka väljs på en tid av maximalt 
två år vid ordinarie föreningsstämma. 

§ 7 

Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter, varav minst 3 ordinarie är närvarande. Som 
styrelsens beslut gäller den mening, om vilken minst 4 ledamöter förenar sig. 

§ 8 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december. Styrelsen ska sörja för att 
föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag samt att medelsförvaltningen är 
ordnad på betryggande sätt liksom att behörig kontroll häröver sker. Det åligger styrelsen att 
för varje räkenskapsår redovisa sin förvaltning av föreningens angelägenheter genom 
årsredovisning, innehållande förvaltningsberättelse, balansräkning samt vinst- och 
förlusträkning. Styrelsen är ansvarig för att årsredovisningen för senaste räkenskapsåret 
överlämnas till föreningens revisor före mars månads utgång. 

§ 9 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses två revisorer och 
en revisorssuppleant vid ordinarie föreningsstämma varje år för tiden till nästa ordinarie 
föreningsstämma. 

2 (4)

Antagna vid årsstämmorna 2005 och 2006 

Stadgar för Ramsöbergs Fastighetsägareförening 

§ 10 
Ordinarie föreningsstämma ska hållas på Ramsö en gång om året före juni månads utgång. 
Då ska följande ärenden behandlas 

1) val av ordförande vid stämman; 

2) justering av röstlängden; 

3) val av justeringsmän; 

4) fråga om kallelse behörigen utfärdats till stämman; 

5) föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 

6) fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen med de ändringar 

eller tillägg som är erforderliga; 

7) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; 

8) beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 

9) bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer; 

10) bestämmande av årsavgifter; 

11) val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleant; 

12) övriga ärenden. 

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen, då denna så finner nödvändigt, eller då det 
skriftligen påfordras av revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade 
medlemmar. 
Vid föreningsstämma får också behandlas ärende, som föreningsmedlem väcker. Styrelsen 
ska dock ha erhållit skriftligt underlag senast den sista mars eller det senare datum som 
styrelsen beslutar. 

§ 11 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till medlemmarna ska ske genom brev 
med posten, eller utdelning till fastigheterna inom tomtområdet (det senare endast tillämpligt 
under perioden 1 maj – 15 september), alternativt genom elektronisk post till medlemmar 
som till föreningen anmält e-postadress. Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor före 
stämma, senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. 

§ 12 

Vid föreningsstämma äger varje medlem en röst för varje insats som medlemmen deltar med 
i föreningen. Medlems rösträtt kan även utövas genom medlemmens make, maka, part i 
registrerat partnertskap eller annan medlem såsom ombud. Ingen må som ombud företräda 
mer än en medlem. 

3 (4)

Antagna vid årsstämmorna 2005 och 2006 

Stadgar för Ramsöbergs Fastighetsägareförening 

§ 13 


Beslut i frågor angående föreningens anläggningar, med undantag för normalt underhåll, 
fattas vid med minst tre fjärdedelars majoritet av de vid stämman representerade rösterna 
samt minst en fjärdedel av samtliga röstberättigade medlemmar varit representerade för 
föreningsstämman. 

§ 14 

Uppkommen vinst ska, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter 
föreningsstämmans beslut, fonderas eller återföras till föreningens löpande räkning. 

§ 15 

Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga 
likvidationsbeslutet kvarvarande medlemmarnas insatser. 

§ 16 

Beslut om ändring av eller tillägg till föreningens stadgar, liksom beslut om föreningens 
likvidation, gäller endast om ett av följande villkor är uppfyllt. 

1) Samtliga röstberättigade medlemmar röstar ja 

2) Beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en är ordinarie. 
Vid den andra föreningsstämman krävs att närvaron är minst en tredjedel av föreningens 
röstberättigade medlemmar. Dessutom krävs minst tre fjärdedels majoritet. 

Undantag från punkt 2 ovan kan göras enligt § 67 3:e stycket lagen om ekonomiska 
föreningar. 

Kallelse till den senare stämman skall ske senast en månad före stämman. 

4 (4)

Antagna vid årsstämmorna 2005 och 2006